SEKTOR PEMBELAJARAN

CARTA ORGANISASI

FUNGSI

  1. Merancang dan memantau pelaksanaan bimbingan dan sokongan dalam aspek:
    • Kurikulum, pedagogi dan pentaksiran;
    • Pengintegrasian sumber teknologi pendidikan dalam PdP dan pengurusan Pusat Sumber Sekolah; dan
    • Pendidikan Khas, Pendidikan Islam dan Pemulihan Khas.
  2. Menilai keberkesanan bimbingan dan sokongan dalam membangunkan guru dan pemimpin pertengahan sekolah.
  3. Memantau, menilai dan menyelaras pelaporan pelaksanaan program bimbingan dan latihan peningkatan profesionalisme keguruan dalam daerah melalui Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) dan Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC).
  4. Menyelaras analisis dan laporan pencapaian sekolah bagi memantau kemajuan dan pencapaian murid serta keberkesanan intervensi.

UNIT-UNIT

AKTIVITI

Scroll to Top